Regulamin

Regulamin Przedszkola Plastuś

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Przedszkola.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Ełku przy ul. Słowackiego 28

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:
a) art.14a ust.7 – ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami,
b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
c) niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do edukacji szkolnej w oparciu o chrześcijańskie wartości.
2. Głównym celem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej. Przedszkole jest placówką przeznaczoną dla dzieci w wieku 3-5 lat. Za zgodą Dyrekcji jest możliwość przyjęcia dziecka, które nie ukończyło 3 lat, ale ma ukończone 2,5 roku.
3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w programie przedszkola we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
4. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oraz działalność organów Przedszkola prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

ROZDZIAŁ III ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4

Organami Punktu są:
a) Nauczyciele – wychowawcy
b) Organ prowadzący

§ 5

Nauczyciele:
1. Organ prowadzący powierza funkcję nauczycieli osobom posiadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Sprawują opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola oraz stwarzają warunki ich rozwoju. Szanują godność dziecka i respektują jego prawa.
3. Zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem mu przypisanym.
4. Ze względów bezpieczeństwa nauczyciel nie podaje żadnych leków dzieciom przebywającym w przedszkolu.
4. Dbają o warsztat pracy i o estetykę pomieszczenia.
5. Dokumentują przebieg działalności opiekuńczo – wychowawczej w danym okresie w formie dziennika zajęć Przedszkola
6. Przygotowują ramowe rozkłady dnia, które przedstawiają organowi prowadzącemu,
7. Współpracują z rodzicami, oraz organem prowadzącym.
8. Wykonują inne zadania wynikające z przepisów ogólnych,
9. Prawidłowo prowadzą, gromadzą i przechowują dokumentację Przedszkola,
10. Współdziałają z rodzicami a w szczególności:
a) zapewniają bieżący przepływ informacji,
b) organizują spotkania,
c) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizują spotkania negocjacyjne.

ROZDZIAŁ IV PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 6

1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Przedszkola jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczo – opiekuńczej.
2. W szczególności dziecko ma prawo do:
a) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Przedszkolu,
b) udziału w zajęciach,
c) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Przedszkolu,
d) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
e) akceptacji jego osoby.
3. Dziecko ma obowiązek:
a) szanowania wytworów innych dzieci,
b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
c) przestrzegania zasad higieny osobistej.

ROZDZIAŁ V PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 7

1. Rodzice mają prawo do:
a) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,
c) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nim specjalistów,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy Przedszkola.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
a) przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy przedszkola
b) jeśli dziecko z Przedszkola odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka wraz z kserokopia dowodu osobistego osoby upoważnionej;
c) za pobyt dziecka w punkcie rodzice są zobowiązani wnosić opłaty najpóźniej do 5-go dnia miesiąca za dany miesiąc, na zasadach i wysokości określonej w umowie, na wskazane konto bankowe
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu rodzic zgłasza najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia;
e) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
f) rodzice i nauczyciel prowadzący Przedszkole zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
g) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
3. Ponadto rodzice mają obowiązek:
a) przyprowadzić dziecko czyste i estetycznie ubrane
b) wyposażyć dziecko w:
– kapcie lub skarpetki z podeszwą antypoślizgową
– ubranie na zmianę (2 komplety)
– przybory do mycia zębów
– szczotkę/grzebień do włosów
– chusteczki wilgotne do pielęgnacji
– kocyk i poduszeczkę
– ulubioną „przytulankę”
(wszystkie przedmioty należy podpisać)

ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę dla grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.
2. Opiekę nad dziećmi sprawuje, co najmniej jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel może być wspierany przez pomoc nauczyciela.

§ 9

1. Organizację roku pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy, chyba, że organ prowadzący postanowi inaczej.
3. Przedszkole działa w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od ……………..
4. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5. Dodatkowo w Przedszkolu odbywają się między innymi zajęcia z rytmiki, języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.

§ 10

Organ prowadzący może dokonać skreślenia dziecka z Przedszkola, jeżeli dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres 1 miesiąca a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.

§ 11

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami prawnymi.

Rozdział VII Zasady rekrutacji

§ 12

1. Do Przedszkola Plastuś przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, za zgoda dyrekcji dzieci od 2,5 roku życia.
2. Grupa przedszkolna nie może przekraczać liczby 15-ciorga dzieci.
3. Rekrutacja do punktu trwa przez cały rok – w zależności od wolnych miejsc.
4. Rodzice dzieci przyjętych do punktu zobowiązani są do podpisania umowy, zapoznania się z regulaminem i statutem placówki oraz zapłaty wpisowego

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola – dzieci, nauczycieli, rodziców.

§ 14

Regulamin jest udostępniany każdemu zainteresowanemu rodzicowi przez nauczyciela i wywieszony w pomieszczeniu, w którym działa Przedszkole.